Väikese printsi stipendiumi statuut

Kinnitatud
SA Järvamaa Kogukonnafond
nõukogu otsusega
9.aprill 2019

Türi Ühisgümnaasium asutab stipendiumi gümnasistidele kooli looja ja esimese direktori Ellu Rusi mälestuse jäädvustamiseks ja tema suure panuse äramärkimiseks kooli väärtuste loomisel ja hoidmisel.

  1. 1. Stipendium määratakse gümnasistidele, kes on olnud silmapaistvad kooli väärtuste kandjad.
  2. 2. Stipendiumi väljamaksmiseks vajalikud rahalised vahendid laekuvad vabatahtlike annetustena SA Järvamaa Kogukonnafondi allfondi sihtkapitali Väikese printsi stipendium. SA Järvamaa Kogukonna arveldusarve EE642200221023628002, selgitusse märgusõna „Väike prints“.
  3. 3. Kandidaate stipendiumile saavad esitada Türi Ühisgümnaasiumi õpilased ja õpetajad.
  4. 4. Kirjalik ettepanek koos põhjendusega esitatakse direktorile hiljemalt üks kuu enne tänuõhtu toimumist.
  5. 5. Stipendiumi suuruse ja määramise otsuse teeb selleks aastaks valitud viieliikmeline komisjon, kuhu kuuluvad üks õpilasesinduse ja neli õppenõukogu esindajat.
  6. 6. Komisjon teeb otsuse konsensuse alusel.
  7. 7. Komisjonil on õigus sobivate kandidaatide puudumisel jätta stipendium välja andmata.
  8. 8. Stipendium kantakse stipendiaadi pangakontole ning kooli tänuõhtul antakse üle mälestusraamat.
  9. 9. Statuut kinnitatakse ja muudetakse kooli õppenõukogu otsusega.