logo

Peet Raigi nimelise sihtkapitali noore võrkpalluri stipendiumi statuut

PDF

 1. Üldpõhimõtted
  1. Käesolev statuut sätestab Peet Raigi nimelise Noore võrkpalluri sihtkapitali põhimõtted ja korraldusliku aluse.
  2. Sihtkapital on loodud eesmärgiga aidata kaasa võrkpalli arengule Järvamaal, innustada ja tunnustada tublisid noori võrkpallureid ning toetada nende arengut.
  3. Sihtkapitali haldab SA Järvamaa Kogukonnafond (edaspidi Kogukonnafond).
  4. Sihtkapitali töö edendamiseks töötab Kogukonnafondi juures ekspertkomisjon.
  5. Sihtkapitali tegevus kajastub kodulehel www.annetuskeskkond.net.
  6. Kogukonnafondi Nõukogu (edaspidi Nõukogu) võib statuuti muuta, kui selle poolt on vähemalt 2/3 ekspertkomisjoni liikmetest.
  7. Kogukonnafondi või sihtkapitali likvideerimisel tuleb rahaliste vahendite jääk anda üle teisele sihtasutusele, mittetulunduslikule ühingule või riigi- või omavalitsusasutusele, mis tegeleb samadel alustel edasi stipendiumide jaotamisega Järvamaa elu edendamiseks või isikute toetamiseks.
  8. Likvideerimisel ei kuulu kogutud kapital jaotamisele ühelegi Kogukonnafondi või Stipendiumi asutajale või selle organi töös osalenud isikule ega nendega seotud isikutele. 
 2. Ekspertkomisjon
  1. Sihtkapitali töö korraldamiseks moodustatakse kuni 10-liikmeline ekspertkomisjon, kelle ülesandeks on sihtkapitali kasvatamine ja kasutamise ettepanekute tegemine. Ühe liikme võib esitada Kogukonnafond.
  2. Sihtkapitali ekspertkomisjoni kuuluvad kuni kümme, kalendriaasta jooksul, suurema annetuse tegijat vabatahtlikuse alusel. Ühe liikme võib esitada Kogukonnafond.
  3. Ekspertkomisjoni liikmetel on õigus esitada arvamusi ja seisukohti toetuste ja stipendiumide ning nende jaotamise osas.
  4. Ekspertkomisjon esitab ettepanekud Kogukonnafondile toetuste ja stipendiumite väljamaksmiseks. Ettepaneku kinnitab Kogukonnafondi nõukogu.
  5. Ekspertkomisjoni liikmed annavad oma panuse sihtkapitali tutvustamisel ja kapitali kasvatamisel.
 3. Kapitali kogumine ja jaotamine
  1. Kapitali kogutakse vastavalt Kogukonnafondi põhikirjas sätestatule, sh.rahalised ühekordsed, samuti püsiannetused, varalised annetused ja läbi erinevate ettevõtmiste kogutavad annetused.
  2. Annetusi tehakse arveldusarvele EE642200221023628002 Swedbank, ülekande selgitusse tuleb märkida: „noor võrkpallur“.
  3. Kogutud annetusi tohib investeerida järgides konservatiivseid investeerimispõhimõtteid.
  4. Kalendriaastal laekunud annetustest 70% ja kalendriaasta jooksul investeerimisest saadud tulust 90% arvestatakse toetuste ja stipendiumide väljamaksmiseks (edaspidi stipendiumifond).
  5. Kalendriaastal laekunud annetustest 20% arvestatakse toetuste ja stipendiumi jaotamatuks põhikapitaliks.
  6. Kalendriaasta annetustest ja põhikapitali juurdekasvanud osast 10% eraldatakse Kogukonna-fondi kuludeks.
  7. Toetuste ja stipendiumide arvu ja suuruse ettepaneku teeb ekspertkomisjon Kogukonnafondi nõukogule igal aastal vastavalt jooksval aastal laekunud vahenditele. Ekspertkomisjon võib teha ka ettepaneku mitte anda välja toetust või stipendiumi või teha seda väiksemas mahus kui stipendiumifond võimaldab.
  8. Juhul, kui jaotatav summa on väiksem kui laekunud vahendid,  siis rahaliste vahendite jääk liidetakse järgmise aasta jaotatavale summale.
 4. Toetuse või sitpendiumi taotlemine
  1. Taotlus tuleb esitada Kogukonnafondi nõukogu poolt kinnitatud vormikohasel ankeedil.
  2. Kogukonnafond kuulutab taotluste esitamise välja mõistliku aja jooksul ekspertgrupi soovi kohaselt.
  3. Taotluste esitamise aeg on vähemalt 14 päeva.
  4. Taotleja esitab taotluse toetuse või stipendiumi saamiseks Kogukonnafondile elektronpostiga aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..
 5. Taotluse läbivaatamine ja kinnitamine
  1. Esitatud taotlused kogub kokku Kogukonnafondi juhatuse esimees, kes vajadusel küsib täpsustavaid andmeid ja annab nõu taotluste kohta.
  2. Kogukonnafondi juhatuse esimees koostab taotluste koondülevaate taotluste laekumise järjekorras ning esitab selle elektroonselt võimalusel kõigile ekspertkomisjoni liikmetele.
  3. Ekspertkomisjoni liikmed annavad 7 päeva jooksul, koondülevaate saamisest, Kogukonnafondi juhatuse esimehele elektronposti teel teada oma eelistused, mis on aluseks Kogukonnafondi nõukogu liikmetele toetuse või stipendiumi määramisel.
  4. Vastavalt Kogukonnafondi põhikirjale, arvestades käesolevat statuuti, jääb Nõukogu liikmetele õigus teha eelistuste osas teistsugune otsus. Sellisel juhul peab Nõukogu oma otsuse põhjendama. Muudel juhtudel selgitusi ega kommentaare ei anta.
  5. Nõukogu teeb otsuse toetuse või stipendiumi eraldamise osas hiljemalt 30 päeva pärast ekspertkomisjoni liikmetelt eelistuste teadasaamist ning avaldab otsuse veebilehel www.annetuskeskkond.net ja saadab teatise toetuse või stipendiumi saajatele.
 6. Toetuse ja stipendiumi väljamaksmine
  1. Toetuse või stipendiumi saaja ja Kogukonnafond sõlmivad omavahel lepingu, milles sätestatakse toetuse või stipendiumi kasutamisega seotud tingimused.
  2. Sihtasutus Järvamaa Kogukonnafond on kantud Vabariigi Valitsuse 14. juuli 2005.a. korraldusega nr 437 „Tulumaksusoodustustega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja“ või õigusaktide muutmise puhul sellega analoogsesse nimekirja, millest tulenevalt on Sihtasutuse poolt määratud ja väljamakstud stipendiumid maksuvabad. Residendist füüsilisest ja juriidilisest isikust annetajale kehtivad Eesti Vabariigi tulumaksuseaduses ettenähtud tulumaksusoodustused.
Projekti rahastab regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital