logo

Järvamaa Noore spetsialisti stipendiaadid on Brandner PCB keemik-tehnoloog Kerlin Tealane ja Eesti Pagari personalispetsialist Mairi Alajan

Stipendiumide üleandmine toimus 6.aprillilil Paides Rüütli 25 (endise Järva maavalitsuse) 3. korruse saalis. Stipendiumi suuruseks on 600 eurot.

Järvamaa Kogukonnafondi juhatuse esimehe Valev Väljaotsa sõnul oli käesoleval aastal taotlusi kokku kuus, neli avalikust ja kaks erasektorist. Kõik need noored on stipendiumi väärt, aga eelistus langes seekord erasektoris töötavate noorte kasuks.

Nii mõnegi suurema toetaja hinnangul on avalikus sektoris töötavatel noortel võimalus nii omavalitsuse kui maakonna tasandil kandideerida erinevatele preemiatele noorsootöö, kultuuri, hariduse ja sotsiaaltöö vallas, aga erasektoris on see oluliselt piiratum.

Järvamaa Kogukonnafondi poolt väljaantav noore spetsialisti stipendium on selles mõttes üks väheseid kui mitte ainulaadsem terves Eestis kus on võimalus tõsta esile ka erasektoris töötavaid noori.

Kogukonnafondi nõukogu esimehe Arnika Tegelmanni sõnul võiks igal aastal välja anda rohkem kui kaks stipendiumi, sest tublisid noori, kes on pärast kooli lõpetamist tulnud tööle Järvamaale, on siiski omajagu. Paraku, kui avaliku sektori preemiate summad tulevad paljuski eelarvest ehk maksumaksjate rahast, siis Kogukonnafond peab igal aastal paljude potentsiaalsete toetajatega suhtlema ja paluma teha annetusi noorte spetsialistide tunnustamiseks. Täname kõiki toetajaid kes sellise võimaluse on leidnud käesoleval aastal: Swedbank, Konesko, Järva Ettevõtjate Selts, Timeks-Top, Heli Suvi, Jürgen Ligi, Kristjan Kõljalg, Tiina Larven, Andres Jalak, Virve Toode, Piret Eensoo, Arnika Tegelmann, Valev Väljaots.

Kerlin Tealane on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli keemia- ja keskkonnakaitse tehnoloogia eriala. Konkursile esitaja on iseloomustanud teda sõnadega: julge, enesekindel, otsusekindel, vastutustundlik, hea pingetaluvusega, ettevõtlik, uuendusmeelne, muutumisvõimeline, loov. Aga mis kõige olulisem - ta teeb oma tööd väga suure südamega.

Tema igapäevaseks tööks on Eesti ühe suurima elektroonikatrükkplaate tootva ettevõtte keemiliste protsesside kvaliteedi tagamine, analüüside tegemine laboris, juhendite väljatöötamine ja keskkonnakaitse tagamine.

Kerlin omab eelkõige analüütilist, loogilist mõtlemist ja iseseisva töö oskust. Väga olulised omadused tema töös on täpsus ja vastutusvõime. Analüüse läbi viies tuleb täpselt järgida analüüsi tegemise reegleid, et tulemused oleksid usaldatavad. Kasuks tulevad head matemaatilised võimed: kuigi aparaadid on paljuski abiks, peab ta ka ise suutma arvutada analüüsiks vajalikku ainete kogust.

Keemikuna peab ta pidevalt kursis olema teaduse uuemate saavutustega, teoreetiliste teadmistega ja oskama uurimustest saadud andmeid sobitada igapäevaeluga. See kõik eeldab eriala arengu pidevat jälgimist. Kasu on heast keelteoskusest, eriti inglise keelest, kuna erialane info on tavaliselt kättesaadavad vaid inglise keeles kas ajakirjades või interneti kaudu. Väga palju tööd on ettevõtte välispartneritega, kellega suhtluskeeleks on samuti inglise keel. Oma töös läheb tal vaja ka juhtimisoskusi. 

Koos abikaasa ja pojaga soetati oma elamine Järvamaale ja nii saigi lugu siin alguse. Elukoha valik sõltus suurelt ka erialase töökoha leidmisest Paides.

Mairi Alajan on omandanud teadmised majandusteaduste ja personalitöö valdkonnas Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis ning magistrikraadi Tallinna Tehnikaülikooli inimressursi juhtimise erialal.

Omandatud erialaseid teadmisi on Mairi rakendanud töötades nii avalikus- kui erasektoris. Peale aastaid õpinguid ja töötamist Tallinnas, otsustas Mairi naasta tagasi Järvamaale. 2015. aasta novembris kandideeris ta tööle sekretär-personalispetsialisti ametikohale AS Eesti Pagaris.

Mairi tööga hakkama saamist toetavad ka tema isikuomadused. Mairi on avatud ja positiivne suhtleja, kohusetundlik ning pühendunud oma tööülesannetes. Praegusel ametikohal töötades tuleb kasuks täpsus ja korrektsus ning hea kontoritarkvara kasutamise oskus. Kindlasti aitab heade töötulemuste saavutamisele kaasa avatus, positiivne suhtumine ja õppimisvalmidus. Töö kõrvalt on Mairi tegelenud enesetäiendamisega osaledes erinevatel valdkondlikel koolitustel ja seminaridel. Töö käigus on ta pidevalt õppinud nii iseseisvalt kui kaaskolleegidelt.

Mairi Alajan on pühendunud ja motiveeritud töötaja, kes koordineerib oma töövaldkonda ja täidab talle antud tööülesandeid kohusetundlikult.

Alates 2018. aasta märtsist on Mairi asunud personalispetsialisti ametikohale ja täidab ametikoha uusi ülesandeid.

Mairi on otsustanud siduda end Järvamaaga ning näeb pikemalt enda ja oma pere tulevikku siin, rajades siia ka oma kodu.

Valev Väljaots
SA Järvamaa Kogukonnafond