Annetamise hea tava

Annetamise Hea tava aitab ühtlustada erinevate osapoolte arusaamu ja vastastikuseid ootusi. Selle järgimine aitab toimida nii, et tulemused oleksid kõigile osapooltele ja ka ühiskonnale parimad. Hea tava on tugi nii annetajatele kui ka annetusi koguvatele ja toetusi jagavatele organisatsioonidele.
Organisatsioonid, mis jagavad annetuste teel kogutud ressursse, peaksid juhinduma oma tegevuses Annetamise heast tavast.

"Annetamine vajab kultuurilist ärkamist ja inimeste suhtumist annetamisse kui ühiskonna ja seeläbi ka iseenda küpsuse ja ühtekuuluvuse ning terviklikkuse märki. Annetamise tase riigis räägib selle maa kodanikuühiskonnast – kui suures ulatuses on inimesed valmis panustama teiste abistamisse ja arusaamist oma seotusest iga maailma probleemi ja murega"

Sissejuhatus

Annetamise Hea tava aitab ühtlustada erinevate osapoolte arusaamu ja vastastikuseid ootusi. Selle järgimine aitab toimida nii, et tulemused oleksid kõigile osapooltele ja ka ühiskonnale parimad. Hea tava on tugi nii annetajatele kui ka annetusi koguvatele ja toetusi jagavatele organisatsioonidele.
Organisatsioonid, mis jagavad annetuste teel kogutud ressursse, peaksid juhinduma oma tegevuses Annetamise heast tavast (edaspidi ka Tava).
Käesolevas Tavas on tuginetud üldistele põhimõtetele, mis ei ole otseselt kinnitatud ühelegi organisatsioonile. Sellega võivad liituda kõik, kes tegelevad või soovivad hakata tegelema annetuste kogumise ning jagamisega. Samuti võivad igal organisatsioonil, lähtuvalt tema tegevuse iseloomust, olla kehtestatud oma annetamise põhimõtted (poliitikad).
Annetamise hea tava annab võimaluse juba enne annetuste kogumist ja annetuse tegemist ning toetuste (sh.stipendiumide) jagamist selgitada organisatsiooni eesmärke ning nende kooskõlas olemist üldise tegevuse põhimõtetega.
Käesolevas Heas tavas antakse ülevaade põhimõtetest, mida annetusi koguvad organisatsioonid peaksid järgima, vaadeldakse annetuste tegemisega, kogumisega ning toetuste jagamisega seotud küsimusi.

Ülevaade

Organisatsiooni tegevuse eesmärkide ja põhimõtete kohta peab olema võimalik saada põhjaliku ülevaate, selles peaksid sisalduma ka lähenemisviisid heategevuses. Samuti peavad olema kirjeldatud annetuste kogumise ja toetuste jagamise selged põhimõtted.
Kui organisatsioonil on konkreetsed kriteeriumid, milliseid tegevusi ning keda või mida toetatakse, siis see teave peab olema selgelt esile toodud. Samuti, kui organisatsioonil on üks või mitu erilise tähelepanu all olevat valdkonda, nõuab ka see eraldi esiletõstmist ja käsitlust. Eeltoodu võib sisalduda näiteks põhikirjas, arengukavas, statuutides vms.
Annetusi koguv organisatsioon on kasumit mittetaotlev ühendus ja kuulub üldjuhul tulumaksuga mittemaksustatavate mittetulundusühingute ja –liitude ning sihtasutuste nimekirja. Viimane võimaldab nii annetuste tegemisel kui toetuste jagamisel saada, vastavalt seadustele, maksusoodustusi.

Annetuste tegemine, kogumine

Annetamine lähtub rangelt vabatahtlikkuse põhimõttest ning on alati heategevusliku iseloomuga. Annetuse tegemisel ei oodata vastutasu ega teenet. Annetusi tehakse läbimõeldult ja teadlikult. Viimast näitab ka annetuste regulaarsus, olles näiteks püsiannetaja.
Annetuse suurus on annetaja isiklik asi ning selle avalikustamine saab toimuda vaid annetaja nõusolekul.
Annetused võivad olla rahalised või esemelised (sh. kinnisvara, väärtpaberid, ehted, kunst jne). Rahalised annetused tehakse üldjuhul ülekandega organisatsiooni vastavale kontole. Esemelised annetused hinnatakse ja võetakse arvele turuväärtuses ning üldjuhul realiseeritakse need vastavalt turuolukorrale või võetakse aktiivsesse kasutusse väärtuse kasvatamiseks.
Annetaja soovi korral ja organisatsioonile vastuvõetavatel tingimustel võidakse luua sihtkapitale ja allfonde. Selliste fondide loomise aluseks võib osutuda näiteks ühekordne suurem annetus või annetaja poolt tehtud pärandikorraldus.
Organisatsioon võib aktiivselt tegeleda annetuste kogumisega, sh. kasutada avalikes kohtades annetuskaste, korraldada üritusi ning annetuskampaaniaid.
Annetuste kogumine võib olla ühekordse iseloomuga, näiteks konkreetse probleemi lahendamiseks, või järjepidev. Viimasel juhul võib olla tegemist laiema valdkonna toetamisega, mille jaoks on eeldatavalt moodustatud eraldi sihtkapital või fond vastava statuudiga vms.

Annetuste käsitlemine

Kõik annetused võetakse korrektselt arvele ning nende üle peetakse eraldi arvestust vastavalt annetuse sihitusele.
Annetused, sh. sularahaannetused, on isikustatud. Anonüümsed annetused on lubatud vaid üldkäidavates kohtades olevate annetuskastide kasutamise korral.
Sularahaannetuste vastuvõtmisel ja arvestamisel peab olema tagatud kontrollimehhanism. Näiteks minimaalselt kahe inimese osalemine raha vastuvõtmisel ja ülelugemisel. Hea, kui sularahaannetuse suurusele on seatud teatud piir, millest alates aktsepteeritakse vaid rahaülekannet. Esemelise annetuse vastuvõtmisel peab vormistama üleandmise-vastuvõtu akti.
Organisatsioon võib keelduda annetuse vastuvõtust kui see ei vasta ühenduse eesmärkidele ja põhimõtetele, on vastuolus üldiste tõekspidamiste ja normidega või on ebaeetiline.
Kõiki annetusi kasutatakse sihtotstarbelisel eesmärgil vastavalt kinnitatud põhimõtetele (näiteks statuudile).

Annetuste kasutamine, toetuste ja stipendiumide jagamine ning tagasiside

Toetusi ei või jagada organisatsiooniga seotud ning selle liikmetega lähisuguluses olevatele isikutele, välja arvatud avaliku konkursiga jaotatavate stipendiumide puhul. Viimasel juhul peavad otsustamisest kõrvale jääma isikud, kes omavad sugulussidemete või teiste organisatsioonide kaudu stipendiumi taotlejaga otsest või kaudset sidet.
Stipendiumide taotluste vastuvõtt ning nende rahuldamine saab toimuda vaid üldiselt väljakuulutatud korras võrdsetel alustel.
Toetuste ja stipendiumide väljaandmine on avalik ning vastav kord kõigile kättesaadav.
Kõiki annetusi kasutatakse sihtotstarbelisel eesmärgil ning annetuste, toetuste ja stipendiumide jagamise kord peab olema organisatsiooni poolt kirjeldatud (näiteks statuudis). Viimane peab sisaldama ka organisatsiooni põhimõtteid annetuste kasutamisel üldkulude katmisel.
Vastavalt organisatsiooni eesmärkidele võib ühendus annetusi kasutada ka vaid oma tegevuse toetuseks. Sellisel juhul peab see olema selgelt ja üheselt arusaadav.

Annetajad ning toetuste ja stipendiumide saajad on avalikud. Vastavalt annetaja nõusolekule on avalik ka annetuse suurus.
Laekunud annetuste kogusuurusest ning toetuste ja stipendiumide väljaandmisest antakse asjakohast ja järjepidevat ülevaadet, näiteks organisatsiooni kodulehel või Järvamaa annetuskeskkonnas www.annetuskeskkond.net.
Organisatsiooni majandusaasta aruanne peab sisaldama ülevaateid annetuste laekumisest ja annetuste kasutamisest, sh. toetuste ja stipendiumide jagamisest. Sihtkapitalide või allfondide olemasolul peab olema võimalik saada selge ülevaate laekunud annetustest, jaotatud summadest ning aasta alguse- ja lõpujäägist. Majandusaasta aruanded on avalikud ja kättesaadavad organisatsiooni kodulehel või Järvamaa annetuskeskkonnas.

30.09.2012

SA Järvamaa Kogukonnafond järgib nii eeltoodud Annetamise Hea Tava kui EMSL-i poolt koostatud Annetuste Kogumise Head Tava:

ANNETUSTE KOGUMISE HEA TAVA

Kinnitades, et tegutseb vastavuses annetuste kogumise hea tavaga, kohustub annetuste koguja järgima järgmisi põhimõtteid:

Info annetuse koguja kohta on kergesti leitav. See tähendab, et annetuse koguja kodulehel on avaldatud organisatsiooni eesmärgid, aastaaruanded ja ülevaated annetuste senisest kasutamisest, põhikiri, juhtorgani ja töötajate nimed ning organisatsiooni kontaktandmed. Annetajaid teavitatakse ka annetamisega kaasnevatest maksudest ja soodustustest. 

Annetuste kogumisel öeldakse selgelt, milleks annetust kasutatakse ja milliseid tulemusi annetuse kasutamisega saavutada soovitakse. Kui annetusi kogutakse abivajajale edasi andmiseks, on annetuse tegijal õigus eelnevalt teada, kui suur osa annetusest jääb annetuse kogumise ja vahendamisega kaasnevate kulude katteks. 

Annetuse tegemiseks ei avaldata survet. Annetuse koguja austab annetaja õigust ise otsustada, kas ja kui palju ta annetab, ning kas ta soovib, et tema nimi annetajana avalikustatakse või mitte. 

Kogudes annetusi kellegi teise toetamiseks, austatakse abivajaja õigust privaatsusele. Infot tema kohta ei avaldata ilma abivajaja nõusolekuta. Erilist tähelepanu tuleb pöörata laste õiguste kaitsmisele. 

Annetustena kogutud raha kasutatakse heaperemehelikult, sihipäraselt ja otstarbekalt. Kui juba kogutud annetust ei ole võimalik kasutada, siis annetuse koguja teavitab sellest annetajat ja pakub võimalust annetuse tagastamiseks või lepitakse kokku annetuse edaspidises kasutamises. 

Annetuse koguja täidab annetajale antud lubadused nii annetuse kasutamise kui ka sellest info andmise osas. Annetuse kasutamisest ning sellega saavutatud tulemustest antakse aru annetuse koguja kodulehel.

Projekti rahastab regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital